Palveluehdot

1.0

Soveltaminen

1.1

Näitä ehtoja sovelletaan Power Competence Oy:n Netmonitor palveluun ja sen käyttöön. Nämä ehdot muodostavat sopimuksen teidän ("Asiakas") ja Power Competence Oy:n ("Toimittaja") välillä.

2.0

Määritelmät

”Palvelu” tarkoittaa toimitussopimuksen kohteena olevaa palvelua.

”Palveluaineisto” tarkoittaa kaikkea sitä aineistoa koostuen mm. raporteista asiakkaan verkkosivujen kävijöistä, jota asiakkaan palvelun käytöstä sopimuksen voimassaolon aikana kertyy.

”Toimittaja” tarkoittaa Power Competence Oy.

3.0

Palvelun käyttöympäristövaatimukset

3.1

Palvelun käyttäminen vaatii internetyhteyden, nykyaikaisen selaimen sekä nettisivut, joita seurataan.

3.2

Osa palvelun toiminnoista vaativat kolmansien osapuolien maksullisia tai maksuttomia ohjelmia.

4.0

Toimittajan yleiset velvollisuudet

4.1

Toimittaja vastaa siitä, että toimittajan vastuulla olevat tehtävät tehdään sopimuksen mukaisesti, huolellisesti sekä tehtävien edellyttämällä ammattitaidolla.

4.2

Toimittaja tuottaa palvelun sekä vastaa palvelun tuotantoympäristöstä ja sen toimivuudesta.

4.3

Toimittaja takaa, että Toimittaja omistaa oikeudet sopimuksen kohteena olevien palveluiden taustalla oleviin ohjelmistoihin tai että Toimittajalla on tarvittavat oikeudet käyttää näitä ohjelmistoja.

4.4

Palvelu perustuu verkkosivun liikenteen ja kävijöiden tekniseen seurantaan ja vertaamiseen rekisteröityihin IP-osoitteisiin, mistä syystä toimittaja ei vastaa palveluaineiston, esim. IP-osoitteiden haltijatietojen, oikeellisuudesta tai saatavuudesta. Myös esimerkiksi verkkosivuilla vierailevat automatisoidut robotit ja proxyn käyttäminen voivat vääristää palveluaineistoa eikä toimittaja vastaa tällaisesta tai muusta syystä vääristyneestä palveluaineistosta.

4.5

Toimittaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu (a) palvelun käyttämisestä ympäristössä, joka ei täytä palvelun käyttöympäristövaatimuksia, (b) palvelun muutoksesta tai keskeytyksestä, kun muutos tai keskeytys toteutetaan kohdan 6 mukaisesti taikka keskeytys johtuu toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, tai (c) palveluaineiston käyttämisestä.

4.6

Toimittaja ei vastaa asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.

4.7

Toimittaja ei vastaa välillisestä vahingosta.

5.0

Asiakkaan yleiset velvollisuudet

5.1

Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan vastuulla olevat tehtävät tehdään sopimuksen mukaisesti ja huolellisesti.

5.2

Asiakas vastaa palvelun käyttämiseen tarvitsemiensa laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta. Asiakas vastaa tietojärjestelmänsä suojauksesta sekä palvelun käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne- ja muista vastaavista kustannuksistaan. Asiakas vastaa asiakkaan laitteiden, yhteyksien, ohjelmistojen ja tietojärjestelmien saattamisesta palvelun käyttöympäristövaatimusten mukaisiksi sekä palvelun soveltuvuudesta asiakkaan käyttötarkoitukseen.

6.0

Palvelumaksut ja maksuehdot

6.1

Palvelumaksut määräytyvät Toimittajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

6.2

Toimittaja veloittaa kuukausimaksun palvelun käytöstä. Maksu tai osa maksusta veloitetaan heti tilauksen yhteydessä.

6.3

Jos koko palvelumaksua ei makseta tilauksen yhteydessä, veloittaa Toimittaja palvelumaksut kuukausittain kuukauden 15. päivänä.

6.4

Lisätoimintojen maksut veloitetaan kuukausittain laskulla, josta viime kuukauden lisätoimintatilaukset käyvät ilmi. Lisätoimintojen ainoa maksutapa on lasku, mutta laskuun ei lisätä alla kohdassa 7.4 mainittua laskutuslisää.

6.5

Palvelumaksuja ei palauteta asiakkaalle vaikka asiakas ei käyttäisi palvelua.

7.0

Maksutapa

7.1

PayPal -maksupalvelua käytettäessä Toimittaja ei ole vastuussa epäonnistuneista maksuista, muista häiriöistä maksupalvelussa tai niiden seuraamuksista, vaan vastuu on PayPal -maksupalvelulla ja se määräytyy asiakkaan ja PayPal -maksupalvelun välisen sopimuksen mukaisesti.

7.2

Asiakas voi valita maksutavaksi laskun. Tällöin palvelumaksuun lisätään laskutuslisä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Laskun maksuehto on 14 päivää netto.

8.0

Muutokset palveluun ja palvelun keskeyttäminen

8.1

Toimittajalla on oikeus tehdä palveluun muutos, joka ei heikennä palvelun sisältöä tai palvelutasoa.

8.2

Toimittajalla on oikeus keskeyttää palvelun tuottaminen kohtuulliseksi ajaksi, jos se on tarpeen palvelun asennus-, muutos- tai huoltotoimenpiteiden vuoksi eikä asennusta, muutosta tai huoltoa voida kohtuullisin kustannuksin toteuttaa ilman palvelun tuottamisen keskeyttämistä. Jos toimittaja keskeyttää palvelun tuottamisen tässä kohdassa mainitusta syystä, toimittajan on ilmoitettava palvelun keskeyttämisestä ja keskeytyksen kestosta asiakkaalle hyvissä ajoin etukäteen ja pyrittävä siihen, että keskeytyksestä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

8.3

Toimittajalla on oikeus keskeyttää palvelun tuottaminen yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- tai huoltotoimenpiteiden taikka palveluun kohdistuvan vakavan tietoturvauhan vuoksi tai jos laki tai viranomaismääräys tätä edellyttää. Jos toimittaja keskeyttää palvelun tuottamisen tässä kohdassa 6.3 mainitusta syystä, toimittaja ilmoittaa keskeytyksestä ja keskeytyksen kestosta asiakkaalle hyvissä ajoin etukäteen tai, ellei tämä ole kohtuudella mahdollista, viipymättä sen jälkeen, kun toimittaja on saanut tiedon kyseisestä seikasta.

8.4

Toimittajalla on oikeus asiakasta kuulematta estää asiakkaan pääsy palveluun, jos toimittaja perustellusti epäilee asiakkaan kuormittavan tai käyttävän palvelua tavalla, joka vaarantaa palvelun tuottamisen muille käyttäjille. Toimittajan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava asiakkaalle pääsyn estämisen syistä.

8.5

Toimittaja voi ilmoittaa muutoksista, keskeytyksistä ja palveluun pääsyn estämisestä sähköisellä viestillä, joka toimitetaan palvelun kautta asiakkaalle tämän kirjautuessa sisään palveluun.

9.0

Palvelun käyttö

9.1

Asiakkaalla sekä asiakkaan lukuun toimivilla kolmansilla osapuolilla on oikeus käyttää palvelua ja palveluaineistoa sopimuksen voimassaolon ajan asiakkaan liiketoiminnassa. Asiakkaalla sekä asiakkaan lukuun toimivilla kolmansilla osapuolilla on kuitenkin oikeus käyttää palveluaineistoon perustuvaa tietoa ja aineistoa asiakkaan liiketoiminnassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Sopimuksen päättymisen jälkeen asiakkaalla ei kuitenkaan enää ole pääsyä palveluun.

9.2

Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmyydä tai muutoin jaella palvelua kolmansille osapuolille.

9.3

Asiakkaalla ei myöskään ole oikeutta kopioida, muuttaa, muokata, kääntää tai muutoin luoda palveluun perustuvia johdannaisia tuotteita tai palveluita, taikka selvittää palvelun lähdekoodia muutoin kuin lain sallimassa mittakaavassa.

10.0

Käyttäjätunnus ja salasana

10.1

Asiakas vastaa siitä, että sen käyttäjät säilyttävät käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti eivätkä paljasta niitä kolmansille osapuolille. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan tapahtuneesta palvelun käytöstä.

10.2

Asiakas sitoutuu viipymättä ilmoittamaan toimittajalle salasanan joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon tai epäilemästään käyttäjätunnuksen tai salasanan väärinkäytöstä. Asiakkaan vastuu käyttäjiensä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta palvelun käytöstä lakkaa, kun toimittaja on vastaanottanut asiakkaan ilmoituksen.

10.3

Asiakas on toimittajan kirjallisesta pyynnöstä velvollinen vaihtamaan palvelun käyttämiseksi vaadittavan salasanan, jos se on tarpeen palveluun kohdistuvan vakavan tietoturvauhan vuoksi.

11.0

Oikeudet

11.1

Immateriaalioikeudet palveluun, siihen tehtyihin muutoksiin sekä palveluaineistoon kuuluvat toimittajalle tai kolmannelle osapuolelle.

11.2

Asiakas saa palveluun ja palveluaineistoon omaa sisäistä toimintaansa koskevan käyttöoikeuden. Käyttöoikeus palveluaineistoon säilyy asiakkaalla myös toimitussopimuksen päättymisen jälkeen.

12.0

Sopimuksen voimassaolo

12.1

Sopimus on voimassa toistaiseksi voimassaolevana jollei erikseen olla sovittu määräaikaisesti päättyvää aikajaksoa.

13.0

Sopimuksen päättyminen

13.1

Sopimus päättyy, kun sovittu määräaikainen ajanjakso päättyy, ellei asiakas jatka sopimusta.

13.2

Toistaiseksi voimassaoleva sopimus voidaan irtisanoa päättymään aikaisintaan irtisanomishetkestä suraavan alkavan laskutuskauden alusta.

13.3

Kun sopimus päättyy, asiakkaalle ei ole enää pääsyä palveluun ja palvelussa olevaan aineistoon. Sopimuksen päättymisen jälkeen palvelu ei enää seuraa asiakkaan verkkosivuliikennettä eikä luo verkkosivua koskevaa palveluaineistoa.

14.0

Sopimuksen purkaminen

14.1

Osapuolella on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusta. Jos rikkomus on korjattavissa, sopimuksen purkaminen edellyttää, ettei toinen osapuoli ole korjannut sopimusrikkomustaan osapuolen kirjallisesti asettaman, vähintään 30 päivän määräajan puitteissa.

14.2

Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain myös, jos asiakas ei suorita erääntynyttä maksua 30 päivän kuluessa maksun erääntymistä koskevasta kirjallisesta huomautuksesta.

14.3

Sopimuksen purkamisesta on ilmoitettava kirjallisesti toiselle sopijapuolelle.

15.0

Sopimuksen purkaminen

15.1

Sopijapuoli sitoutuu pitämään luottamuksellisina toiselta sopijapuolelta saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa tai tietoa, (a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista, (b) jonka vastaanottava sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta, (c) joka oli vastaanottavan sopijapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta, (d) jonka vastaanottava sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa taikka (e) jonka vastaanottava sopijapuoli on velvollinen luovuttamaan lain tai viranomaismääräyksen perusteella.

15.2

Sopijapuolen on välittömästi lopetettava toiselta sopijapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä pyynnöstä palautettava tai hävitettävä kyseinen aineisto luotettavalla tavalla kaikkine kopioineen, kun sopimus päättyy tai kun sopijapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tai kyseisiä tietoja sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Sopijapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaismääräyksen edellyttämä aineisto.

15.3

Tähän kohtaan liittyvät oikeudet ja velvollisuudet jäävät voimaan sopimuksen päättymisen jälkeenkin. Nämä oikeudet ja velvollisuudet päättyvät 5 vuoden kuluttua sopimuksen päättymisestä. Sopimuksen päättymisellä ei kuitenkaan ole vaikutusta tähän kohtaan liittyviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jos voimassaolevasta lainsäädännöstä seuraa tässä kohdassa todettua pidempi salassapitovelvollisuus.

16.0

Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus

16.1

Sopijapuoli vastaa toiselle sopijapuolelle sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta vahingosta. Sopijapuoli ei kuitenkaan vastaa välillisestä vahingosta.

17.0

Sopimuksen siirtäminen

17.1

Sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta osaksikaan ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta.

17.2

Toimittajalla on kuitenkin oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siirrosta kirjallisesti asiakkaalle.

17.3

Toimittajalla on myös oikeus siirtää sopimus taholle, jolle palvelun oikeudet ovat siirtyneet, ilmoittamalla siirrosta kirjallisesti asiakkaalle.

18.0

Palveluehtojen muuttaminen

18.1

Toimittajalla on oikeus tehdä muutoksia näihin palveluehtoihin. Palveluehtojen muuttamisesta on ilmoitettava asiakkaalle viimeistään 14 päivää ennen kuin uudet ehdot astuvat voimaan. Ilmoitus voidaan antaa asiakkaalle sähköisesti tämän kirjautuessaan sisään palveluun, jolloin asiakas voi samalla sähköisesti ilmoittaa hyväksyvänsä uudet palveluehdot. Mikäli asiakas ei hyväksy uusia palveluehtoja, jäävät voimassaolevat palveluehdot voimaan määräaikaisen jakson loppuun, jonka päättyessä toimittajan ja asiakkaan välinen toimitussopimus päättyy. Mikäli asiakkaan toimitussopimus on voimassa toistaiseksi, on asiakas joko hyväksyttävä uudet ehdot tai irtisanottava toimitussopimus sopimuksen mukaista irtisanomisaikaa noudattaen.

18.2

Uusien palveluehtojen hyväksymättä jättäminen ei vaikuta sopimuksen mukaisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

19.0

Sovellettava laki ja riitojen rakaiseminen

19.1

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

19.2

Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Riidan ratkaisee yksi välimies. Rahamääräistä saatavaa koskeva vaatimus voidaan kuitenkin ratkaista myös vastaajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa, jos vastaaja ei kiistä maksuvelvoitettaan.

20.0

TIETOSUOJALAIN ASETTAMAT VELVOLLISUUDET

20.1

Nertmonitor käyttäjä huolehtii itse tilinsä osalta kaikista tietosuojalain asettamista velvollisuuksista ja toimittaja tarjoaa vain alustan kävijäseurannalle ja markkinointiviestinnälle.

20.2

Netmonitor käyttäjä noudattaa palvelun käytössä ja on vastuussa oman toimintansa osalta kaikkinensa uutiskirjeen lähettämisominaisuuden osalta, että hän noudattaa tietosuojalakia ja siihen liittyviä säädöksiä.

20.3

SÄHKÖINEN SUORAMARKKINOINTI YRITYKSILLE – B2B
Asiakassuhteeseen perustuen olemassa oleville yritysasiakkaille, tai Jos markkinoitava tuote tai palvelu liittyy henkilön työtehtäviin tai vastuualueeseen.

20.4

SÄHKÖINEN SUORAMARKKINOINTI KULUTTAJILLE – B2C
Luvatta lähettäminen ole pelkästään markkinoinnin kannalta epätehokasta, vaan se ei lain mukaan ole myöskään sallittua. Kaikki sähköinen suoramarkkinointi kuluttajille edellyttää vastaanottajan suostumusta etukäteen. Ilman suostumusta markkinoiva yritys rikkoo sekä tietosuojalakia, että kuluttajansuojalakia.
Minkä tahansa sovellettavan lain tai säännöksen vastaisen materiaalin siirtäminen, jakaminen tai tallennus on kielletty. Tämä sisältää rajoituksetta tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, liikesalaisuuksien tai muiden teollis- ja tekijänoikeuksien suojaaman materiaalin, jota käytetään ilman asianmukaista lupaa, ja materiaalin, joka on epäsiveellistä, halventavaa, joka muodostaa laittoman uhkauksen.

20.5

Nertmonitor käyttäjä huolehtii itse tilinsä osalta kaikista tietosuojalain asettamista velvollisuuksista ja on niistä vastuussa.

20.6

Toimittajan tietosuojavastaava tai tähän valtuutettu henkilö on oikeutettu admin oikeuksin Netmonitor käyttäjän tilille tekemään käyttäjän tilaamia muutoksia. Toimittaja ei käytä, eikä luovuta Netmonitor asiakkaan tietoja, eikä tilin tietoja ulkopuolisille minkään datan osalta asiakkuuden aikana eikä sen jälkeen. Poikkeuksen tekee virallinen viranomaismääräys asiasta.